Parlamentets utskott för forskningsfrågor har antagit sin position om EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Texten, som förväntas antas i plenum den 10 december, utgör parlamentets position i de fortsatta förhandlingarna med medlemsstaterna införnästa programperiod. Parlamentets förslag är en kompromiss mellan de största partigrupperna och de vill bland annat ha en ökad budget på totalt 120 miljarder euro, till skillnad från kommissionens förslag på 83,5 miljarder euro. De vill också inrätta ett SME-instrument på 2.5 miljarder euro inom pelare två, det vill säga den del i programmet som fokuserar på att lösa globala utmaningar, samt minska europeiska innovationsrådets (EIC) budget till 8,7% av totalen, från 11,6%. Anledningen är att de vill öka budgeten för ”spreading excellence and wideningparticipation” med sikte på att främja deltagandet bland forskare från de nyare EU-länderna. Excellens ska dock fortsätta vara basen för hela programmet. Ett komplement till det tidigare aviserade Europeiska Forskningsmolnet ska skapas genom ett europeiskt kulturarvsmoln för 300 miljoner euro. Hela förordningen och beslutet om det specifika programmet kan läsas via länkarna nedan.

Fredagen den 30 november antog EU:s forskningsministrar en partiell allmän riktlinje i förhandlingarna om Horisont Europa. Det innebär att rådet är överens om förordningen för programmet samt deltagandereglerna, dock råder fortfarande oenighet om delarna som rör budgeten samt till viss del internationellt samarbete.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning företrädde Sverige på mötet, där bedömare menar att en generell åsiktsuppdelning mellan öst och väst infann sig. Medlemsstater såsom Bulgarien, Tjeckien, Ungern och Polen argumenterade för att budgeten i pelare två bör gå till breda klusterämnen istället för specifika industriledda partnerskap. EU:s forskningskommissionär Moedas tillsammans med Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Sverige höll dock inte med. Trots att delar av förslaget återstår att träffa överenskommelser om menade Moedas att mötet var lyckat och så länge EU:s ledare fortsätter att vara oense om den totala budgeten, finns det faktorer forskningsministrarna inte kan påverka.