EU-kommissionen och OECD:s initiativ ”Hälsotillståndet i EU” med syftet att hjälpa medlemsstaterna att förbättra sina respektive hälso- och sjukvårdssystem samt invånarnas hälsa är ett samarbete baserat på tvåårscykler. Det resulterar vartannat år i rapporten ”Health at a glance” och landspecifika analyser där problem och fördelar med respektive hälso- och sjukvårdssystem står i centrum. Det förstnämnda är en översikt av Hälsotillståndet i EU där sjukvårdssystemens effektivitet, tillgänglighet och flexibilitet utvärderas. Det är de 28 medlemsstaterna, Eftaländerna samt de fem kandidatländerna som jämförs och analyseras.

Rapporten som publicerades 22 november i år har huvudsakligen två delar där den första är indelad i två kapitel. Kapitel ett behandlar psykisk ohälsa där det bland annat konstateras att år 2015 dog över 84 000 människor av psykiska problem och den årliga kostnaden beräknas vara mer än 600 miljarder euro. Kapitel två fokuserar på hur hälso- och sjukvården kan fungera mer resurseffektivt då undersökningen visar att en femtedel av hälso- och sjukvårdsutgifterna är onödiga och bör omfördelas. Politiska åtgärder föreslås delvis kunna bidra till en optimering av utgifterna, såsom inköp och prissättning av läkemedel.

I rapportens andra del redovisas indikatorer för hälsosituationen i EU tillsammans med en diskussion kring hur den kan förbättras. Till exempel konstateras att den förväntade livslängden i EU, som tidigare ökade stadigt, sedan år 2011 har mattats av. Skillnaderna är dock stora beroende på socioekonomisk tillhörighet och kön. Universitetsutbildade 30-åriga män har en förväntad livslängd som är åtta år längre än lågutbildade män i samma ålder. Hela rapporten är över 200 sidor och går in på detaljer på alla områden som tas upp, den nås via länken nedan.