Onsdagen den 21 mars anordnade Skåne European Office tillsammans med EU-parlamentarikern Christian Ehler ett möte i EU-parlamentet följt av en workshop på SEO:s kontor. Syftet med dagen var att belysa goda exempel och diskutera hur KKN bättre kan stödjas i regioner framöver. Dagen inleddes i parlamentet med en panel som diskuterade hur kreativa näringar bör stöttas i regioner och hur den kreativa sektorn kan stödjas av strukturfonder under programperioden efter 2020. I panelen fanns utöver Christian Ehler, talare från kommissionen, Tillväxtverket, Skåne och Baskien. För Skånes räkning talade Maria Tuszynski och Ola Jacobson. Klas Rabe från Tillväxtverket som har suttit med i en expertgrupp som arbetat med att ta fram en rapport om kreativa näringars potential för entreprenörskap och innovation, presenterade gruppens slutsatser. Under eftermiddagens workshop fortsatte diskussionen om hur kulturella och kreativa näringar bättre kan stöttas i regioner Huvudpunkterna från diskussionen var att:

  • Det behövs mer storytelling för att belysa arbetet med kulturella och kreativa näringar i regioner och nå ut till både politiker och allmänhet. Det är också viktigt att utbyta erfarenheter med andra regioner.
  • Regioner bör göra det enklare för aktörer att samverka över sektorsgränser. Regioner behöver samarbeta mer med KKN-aktörer och lärosäten för att skapa effektiv policy som stödjer den kreativa sektorn. Regioner kan tillsammans med universitet anordna utbildningar som exempelvis stärker KKN-aktörers ledar- och organisationskunskaper.
  • EU-program behöver bli mer flexibla och lättförståeliga för att bredda typen av projektansökningar, attrahera den kreativa sektorns små företag och fokusera mer på resultat än på att följa en på förhand utarbetad genomförandeplan.

Vill du ha en mer fördjupad sammanfattning av workshopens diskussion? – kontakta SEO. *OMC-gruppen publicerade i mars 2018 rapporten The role of public policies in developing entrepreneurial and innovation potential of the cultural and creative sectors. Rapporten presenterar nio rekommendationer på hur beslutsfattare kan stärka den innovativa potentialen hos den kulturella och kreativa sektorn. OMC-gruppen bestod av experter inom kultur och affärsutveckling från 26 EU-medlemsstater samt Norge.

Bilder från © European Union 2018 – Source : EP