Nyheter från området:

Hälsotillståndet påverkas starkt av socioekonomisk bakgrund

EU-kommissionen och OECD:s initiativ ”Hälsotillståndet i EU” med syftet att hjälpa medlemsstaterna att förbättra sina respektive hälso- och sjukvårdssystem samt invånarnas hälsa är ett samarbete baserat på tvåårscykler. Det resulterar vartannat år i rapporten ”Health...

läs mer

Partnerskapskonferens för EIP-AHA

Den 27–28 februari höll det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande, EIP-AHA, sin årliga partnerkonferens i Bryssel. Från Skåne, som är en reference site, deltog representanter från Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Årets tema var...

läs mer

Hälso- och sjukvård

Vi hjälper den skånska hälso- och sjukvården att utvecklas genom EU-samarbeten

Skåne European Office arbetar för att Region Skåne ska vara känt bland hälso- och sjukvårdspolitiska aktörer i Bryssel som en intressant och innovativ regional aktör med en modern och professionell sjukvårdsorganisation. Vi koordinerar samarbetet mellan aktörerna på hemmaplan och i Bryssel och utgör en kommunikationslänk samt källa till information och strategisk rådgivning.

Region Skåne har identifierat ett antal områden som särskilt relevanta för europeiska och internationella samarbeten, bland annat utmaningar kopplade till en åldrande befolkning, integrerade vårdlösningar, eHälsa, kroniska sjukdomar, patientrörlighet och gränsöverskridande vård.

EU:s hälsopolitik

Medlemsländerna i EU bestämmer själva hur hälso- och sjukvården ska finansieras och organiseras. Det finns trots det ett stort mervärde i att samarbeta för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar relaterade till hälsa. Det görs framför allt genom att identifiera och sprida goda exempel bland medlemsstaterna. Det kan handla om samarbeten för att förbättra folkhälsan, förebygga och hantera sjukdomar, minska riskfaktorerna för människors hälsa och utveckla medlemsstaternas hälsostrategier. Utgångspunkten för samarbetena är EU:s hälsopolitik, vilken har tre övergripande strategiska mål:

  • Att främja god hälsa
  • Att skydda medborgarna mot hälsorisker
  • Att stödja dynamiska hälsosystem

Skåne i europeiskt innovationspartnerskap

Skånes deltagande i Innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande är högt prioriterat. Dess huvudsyfte är att via interregionalt samarbete och erfarenhetsutbyte hitta innovativa lösningar på utmaningen med en åldrande befolkning. Skåne deltar som en så kallad referensplats (reference site) med många goda exempel, bland annat när det gäller att förhindra fall, förbättra läkemedelsanvändning, utnyttja eHälsolösningar i vården samt genomföra en integrerad vårdmodell.

Kontakt

Ylva Reisnert

E-post: ylva.reisnert@skane.eu

Tel: +32 484 48 23 83