Den 20 februari genomförde Regionkommittén en workshop med inbjudna experter för att analysera hur regioner och städer runtom i Europa kommer att påverkas av Brexit. Ett antal intressanta studier presenterades, bland annat, ”The contental divide? Economic exposure to Brexit in regions and countries on both side of The Channel”. Studien drar slutsatsen att brittiska regioner är klart mest exponerade för effekter av Brexit, i form av minskad handel med varor och tjänster. Näst efter brittiska regioner kom irländska, därefter tyska, nederländska och belgiska. Skåne är ur handelssynpunkt inte särskilt exponerat mot Storbritannien, även om det finns vissa områden, såsom livsmedelsområdet, där Brexit kan komma att märkas mer än på andra områden. I den analys som Stockholms Handelskammare genomförde 2016 (uppdaterad i juni 2017) bedömdes att Skåne län var ett av de län som hade minst exponering mot den brittiska ekonomin (drygt 4% av den regionala ekonomin), jämfört med Stockholms län som bedömdes ha mer än 10% av sin regional ekonomi exponerad mot Storbritannien.

Viktigt att poängtera är dock att den empiri som diskuterades under workshopen är uppbyggd omkring beräkningar av import och export av varor och tjänster, vilket inte ger en helt fullständig bild. I synnerhet inte för en forsknings- och innovationsregion som Skåne. Därför förde Skåne European Office fram att det fanns anledning att oroa sig för möjliga effekter på forskning och innovation, där Storbritannien är en stormakt och en avgörande kvalitetsfaktor för unionens forsknings- och innovationsprogram (Horisont 2020). Under 2016 deltog brittiska parter i ca 3 500 Horisont 2020-projekt och ledde ca 1 700 av dem, enligt en analys från Vinnova och Vetenskapsrådet. Det är ännu oklart hur den brittiska associeringen till kommande forsknings- och innovationsprogram kan komma att se ut under övergångsperioden 2019–2020 och under nästa programperiod (post 2020), men även små förändringar kan bli märkbara för de skånska lärosäten som deltar i unionens forskningssamarbete.